احمدی نژاد: رفع مشکلات ملتها در اصلاح مدیریتهای حاکم برجهان است

رییس جمهوری اسلامی درادامه سخنان خود درمصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران رفع همه مشکلات ملتها را در اصلاح مدیریتهای حاکم برجهان دانست و گفت: اگر مدیریتها وحاکمان اصلاح شوند و اندیشه و نوع نگاه و رفتار آنها انسانی شود جامعه بشری لذت امنیت و صلح و برابری و عدالت را خواهد چشید .

رییس جمهوری در ادامه خاطرنشان کرد: همه پیامران آمدند تا بشریت را به نقطه مطلوب هدایت کنند و همه پیامبران در این راه ملتها را به منجی و انسان صالح کامل بشارت داده‌اند .

احمدی نژاد افزود: امروز در اندیشه یهودیان و کلیمیان می‌بینیم که نقطه اوج امید و زندگی و حرکت آنها آمدن یک موعود برای هدایت انسانها است و در مکتب مسحیت نیز همین گونه است و زیباترین و باشکوه‌ترین فراز دعوت حضرت عیسی بشارت به آمدن منجی برای هدایت انسانها است و در دین اسلام نیز که این موضوع بدیهی و روشن است .

رییس جمهوری خاطرنشان کرد: مشکلات امروز جامعه بشری بخاطر مدیران ناصالح است و حل ریشه‌ای این مشکل نیز اصلاح مدیریتها و انسانهای ناصالح است و در قله خوبیها حاکمیت انسان صالح و کامل ، قرار دارد.

احمدی نژاد افزود: خدای متعال به بشریت وعده داده که خواهد آمد و نابسامانهیا و دل نگرانی‌ها و کینه ورزی‌ها و دشمنیها از جامعه بشری بیرون خواهد رفت و برادری و عشق و محبت و امید در سراسر دنیا حاکم خواهد شد.