بخش پذیری اعداد

بخش پذیری اعداد

 

اعدادی بر 2 بخش پذیر اند که زوج باشند .

 

          54862150 -  2000 -10 -25845690 111111110            مثل:

 

اعدادی بر 3 بخش پذیر اند که مجموع ارقام آن عدد برابر با مضارب ( ضرب 3 در اعداد 1 ،2 ، 3 ، ... ) سه باشند .

                      9 25641 81 -120 6985423002              مثل:

 

اعدادی بر 4 بخش پذیر اند که دو رقم آخر آنها بر 4 تقسیم شده و باقیمانده شان صفر شود .

 

               251441548 -48 960 5032 -21144                مثل:

 

اعدادی بر 5 بخش پذیر اند که آخرین رقم آن ها صفر یا پنج باشند .

 

        5564421 -600 -25479785 -15 - 10                     مثل:

 

اعدادی بر 6 بخش پذیر اند که هم بر 2 و هم بر3 بخش پذیر باشند .

 

12 -24 -156 - 66540 - 66450                                        مثل: